Back

ⓘ Klasifikimi Standard Ndërkombëtar i Profesioneve. Klasifikimi Standart Nderkombetar i Profesioneve eshte nje strukture klasifikimi e Organizates Nderkombetare t ..
                                     

ⓘ Klasifikimi Standard Ndërkombëtar i Profesioneve

Klasifikimi Standart Nderkombetar i Profesioneve eshte nje strukture klasifikimi e Organizates Nderkombetare te Punes per organizimin e informacionit mbi punen dhe vendet e punes. Eshte pjese e familjes nderkombetare te klasifikimeve ekonomike dhe sociale te Kombeve te Bashkuara. Versioni aktual, i njohur si ISCO-08, u botua ne vitin 2008 dhe eshte perseritja e katert, pas ISCO-58, ISCO-68 dhe ISCO-88.

ILO pershkruan qellimin e klasifikimit ISCO si:

nje mjet per organizimin e vendeve te punes ne nje komplet grupesh te percaktuara qarte sipas detyrave te ndermarra ne pune. Ai ka per qellim perdorimin ne aplikacione statistikore dhe ne nje shumellojshmeri te aplikacioneve te orientuara nga klientet. Aplikimet e orientuara nga klientet perfshijne perputhjen e punekerkuesve me vendet e lira te punes, menaxhimin e migrimit afatshkurter ose afatgjate te punetoreve midis vendeve dhe zhvillimin e programeve dhe udhezimeve te formimit profesional.

ISCO eshte baza per shume klasifikime te okupimit kombetar, si dhe aplikime ne fusha specifike, siç eshte raportimi i informacionit per mesimdhenie, bujqesi dhe informacion te fuqise punetore te kujdesit shendetesor. Rishikimi ISCO-08 pritet te jete standardi per informacionin e punes ne te gjithe boten gjate dekades se ardhshme, per shembull siç aplikohet ne te dhenat hyrese nga Raundi Global i Regjistrimeve Kombetare te Popullsise.

                                     

1. Struktura ISCO-08

ISCO-08 ndan vendet e punes ne 10 grupe kryesore:

 • Operatoret e bimeve, makinave, dhe asamblete
 • Punetoret artizanal
 • Punetore te afte bujqesore, pyjore dhe peshkimi
 • Menaxheret
 • Punonjesit e sherbimit dhe shitjes
 • Profesionistet fillestare
 • Punetoret e ndihmes klerike
 • Profesionistet
 • Teknike dhe profesioniste te asociuar
 • Pushtimet e forcave te armatosura

Çdo grup i madh organizohet me tej ne grupe nen-kryesore, te vogla dhe njesi jo te treguara. Kriteret themelore te perdorura per te percaktuar sistemin jane niveli i aftesive dhe specializimi i kerkuar per te kryer me kompetence detyrat dhe detyrat e profesioneve.

                                     

1.1. Struktura ISCO-08 Grupi kryesor 1

Menaxheret

 • 11 Drejtore kryesore, zyrtare te larte dhe ligjvenes
 • 112 Drejtoret Menaxhues dhe Drejtoret kryesore
 • 111 Legjislatoret dhe zyrtaret e vjeter
 • 12 menaxhere administrativ dhe tregtar
 • 121 Sherbimet e biznesit dhe menaxheret e administrates
 • 122 Menaxheret e shitjeve, marketingut dhe zhvillimit
 • 131 Menaxheret e prodhimit ne bujqesi, pylltari dhe peshkim
 • 13 Menaxheret e prodhimit dhe sherbimeve te specializuara
 • 133 Menaxheret e sherbimit te teknologjise se informacionit dhe komunikimit
 • 134 menaxhere te sherbimeve profesionale
 • 132 Menaxheret e prodhimit, minierave, ndertimeve dhe shperndarjes
 • 142 Menaxhere te tregtise me pakice dhe shumice
 • 14 Menaxheret e mikpritjes, shitjes me pakice dhe sherbime te tjera
 • 143 menaxhere te sherbimeve te tjera
 • 141 Menaxheret e hoteleve dhe restoranteve
                                     

1.2. Struktura ISCO-08 Grupi kryesor 2

Profesionistet

 • 212 Matematikane, aktuare dhe statistike
 • 211 Profesioniste te shkencave fizike dhe tokesore
 • 216 Arkitekte, planifikues, anketues dhe projektues
 • 215 inxhiniere te elektroteknologjise
 • 213 Profesioniste te shkencave te jetes
 • 214 Profesioniste inxhinierike pa perfshire elektroteknologjine
 • 21 Profesioniste te shkences dhe inxhinierise
 • 222 Profesioniste te infermierise dhe mamise
 • 224 Praktikante paraditike
 • 225 Veterinere
 • 22 profesioniste te shendetit
 • 223 Profesioniste te mjekesise tradicionale dhe plotesuese
 • 221 mjeke
 • 226 Profesioniste te tjere shendetesore
 • 227 profesioniste te asistenteve mjekesore
 • 235 Profesioniste te tjere
 • 233 Mesuesit e arsimit te mesem
 • 231 mesues te universitetit dhe arsimit te larte
 • 234 Mesues te shkolles fillore dhe te femijerise se hershme
 • 23 Profesionistet e mesimdhenies
 • 232 Mesuesit e arsimit profesional
 • 24 Profesioniste te biznesit dhe administrates
 • 241 Profesioniste te financave
 • 243 Profesioniste ne shitje, marketing dhe marredhenie me publikun
 • 242 Profesioniste te administrates
 • 251 Zhvillues te softuereve dhe aplikacioneve dhe analisteve
 • 252 Baza te dhenave dhe profesionistet e rrjetit
 • 25 Profesioniste te teknologjise se informacionit dhe komunikimit
 • 261 Profesioniste juridike
 • 26 profesioniste juridike, sociale dhe kulturore
 • 264 Autore, gazetare dhe gjuhetare
 • 263 Profesioniste sociale dhe fetare
 • 262 Bibliotekare, arkiviste dhe kuratore
 • 265 Artiste krijues dhe interpretues


                                     

1.3. Struktura ISCO-08 Grupi kryesor 3

Teknike dhe profesioniste te asociuar

 • 315 Kontrolluesit dhe tekniket e anijeve dhe avioneve
 • 313 Teknike te kontrollit te procesit
 • 311 Teknike te shkencave fizike dhe inxhinierike
 • 31 Profesioniste te shkences dhe inxhinierise
 • 312 Mbikeqyresit e minierave, prodhimit dhe ndertimit
 • 314 Teknike te shkencave te jetes dhe profesioniste te asociuar
 • 32 Profesioniste te asociuar shendetesor
 • 322 Profesioniste te asociuar te infermierise dhe mamise
 • 321 Teknike mjekesore dhe farmaceutike
 • 323 Profesioniste te asociuar te mjekesise tradicionale dhe plotesuese
 • 325 Profesioniste te tjere te asociuar shendetesor
 • 324 Teknike dhe asistente veterinare
 • 33 Profesioniste te asociuar te biznesit dhe administrates
 • 331 Profesioniste financiar dhe matematikor te bashkepunetoreve
 • 332 Agjentet e shitjes dhe blerjes dhe ndermjetesit
 • 335 Profesioniste te asociuar te qeverise rregullatore
 • 333 Agjente te sherbimeve afariste
 • 334 Sekretare administrative dhe te specializuar
 • 341 Profesioniste juridike, shoqerore dhe fetare te asociuar
 • 343 Profesioniste bashkepunues artistike, kulturore dhe kuzhinore
 • 342 Punetore te sportit dhe palestres
 • 34 Profesioniste juridike, social, kulturore dhe bashkepunetore te asociuar
 • 35 Teknike te informacionit dhe komunikimit
 • 351 Operacione te teknologjise se informacionit dhe komunikimit dhe teknike mbeshtetes te perdoruesit
 • 352 Teknike telekomunikacioni dhe transmetimi
                                     

1.4. Struktura ISCO-08 Grupi kryesor 4

Punetoret e ndihmes

 • 412 Sekretare te pergjithshem
 • 413 Operatore te tastieres
 • 411 Nepunes te pergjithshem te zyrave
 • 41 Nepunes te pergjithshem dhe tastiere
 • 421 Shites, mbledhes te parave dhe nepunes perkates
 • 42 nepunes te sherbimeve ndaj klientit
 • 422 Punonjes te informacionit per klientet
 • 432 Nepunesit e regjistrimit te materialit dhe te transportit
 • 43 Nepunesit regjistrues numerike dhe materiale
 • 431 nepunes numerike
 • 44 Punetore te tjere te ndihmes
 • 441 Punetore te tjere te ndihmes
                                     

1.5. Struktura ISCO-08 Grupi kryesor 5

Punonjesit e sherbimit dhe shitjes

 • 514 Parukiere, zbukurues dhe punetore te afert
 • 516 Punetore te tjere te sherbimeve personale
 • 515 Mbikeqyres te ndertimit dhe mbajtjes se shtepise
 • 513 Kameriere dhe banakiere
 • 511 Ndjekes udhetimi, percjelles dhe udhezues
 • 512 gatime
 • 51 Punonjes te sherbimit personal
 • 52 punetore te shitjeve
 • 523 Arkat dhe nepunesit e biletave
 • 522 Shitesit e dyqaneve
 • 521 Shitesit e rruges dhe tregut
 • 524 Punetore te tjere te shitjeve
 • 532 Punonjes te kujdesit personal ne sherbimet shendetesore
 • 531 Punetoret e perkujdesjes se femijeve dhe ndihmesit e mesuesve
 • 53 punetore te kujdesit personal
 • 541 punetore te sherbimeve mbrojtese
 • 54 punetore te sherbimeve mbrojtese
                                     

1.6. Struktura ISCO-08 Grupi kryesor 6

 • 612 Prodhuesit e kafsheve
 • 613 Prodhues te bimeve dhe kafsheve te perziera
 • 61 Punetore te afte bujqesore te orientuar nga tregu
 • 611 Kopshtare te tregut dhe kultivuesve te bimeve
 • 62 Pylltari, peshkimi dhe gjuetia te afte te orientuar nga tregu
 • 622 Punonjes te peshkimit, gjahtare dhe shkeles
 • 621 Pylltaria dhe punetoret e afert
 • 633 Bimet bujqesore dhe blegtoria te perziera
 • 63 fermere per mbijetese, peshkatare, gjahtare dhe mbledhes
 • 631 Fermere
 • 634 Peshkatare, gjahtare, gjurmues dhe mbledhes te jeteses
 • 632 Blegtore
                                     

1.7. Struktura ISCO-08 Grupi kryesor 7

Punetoret artizanal

 • 711 Korniza e ndertesave dhe punetoret e lidhur me tregtine
 • 71 Ndertimi dhe punetoret e lidhur me tregtine, pa perfshire elektricistet
 • 713 piktore, pastrues te strukturave te ndertesave dhe punetore te lidhur me tregtine
 • 712 Ndertimi i finishers dhe punetoret e lidhur me tregtine
 • 721 Punetore fletesh dhe metrike strukturore, muratore dhe bashkues dhe punetore te afert
 • 723 Mekanike dhe riparues makinerish
 • 722 Farketaret, krijuesit e mjeteve dhe punetoret e lidhur me tregtine
 • 72 Punetore te metaleve, makinerive dhe tregtive te lidhura
 • 731 Punetore artizanale
 • 732 Tipografi
 • 73 Punetore artizanale dhe shtypshkronje
 • 74 Punetore te tregtise elektrike dhe elektronike
 • 741 Instaluesit dhe riparuesit e pajisjeve elektrike
 • 742 Instaluesit dhe riparuesit e elektronikes dhe telekomunikacionit
 • 752 Trajtuesit e drurit, prodhuesit e kabineteve dhe punetoret e lidhur me tregtine
 • 75 Perpunues te perpunimit te ushqimit, punimit te drurit, veshjeve dhe zejeve te tjera dhe zanateve te lidhura
 • 754 zejtare te tjere dhe punetore te afert
 • 753 Punetore te rrobave dhe tregtive te lidhura
 • 751 Punetoret e perpunimit te ushqimit dhe tregtise perkatese


                                     

1.8. Struktura ISCO-08 Grupi kryesor 8

Operatoret dhe montuesit e bimeve dhe makinave

 • 81 Operatore te palevizshem te bimeve dhe makinerive
 • 817 Operatoret e bimeve per perpunimin e drurit dhe papermaking
 • 811 Operatoret e fabrikes se xehetarise dhe perpunimit te mineraleve
 • 815 Operatoret e makinerive te tekstilit, leshit dhe produkteve prej lekure
 • 816 Operatoret e makinerive ushqimore dhe produkteve te peraferta
 • 812 Operatoret e impianteve te perpunimit dhe mbarimit te metaleve
 • 814 Operatoret e makinerive te gomes, plastikes dhe produkteve te letres
 • 818 Operatore te tjere te palevizshem te bimeve dhe makinerive
 • 813 Operatore bimore dhe makinerish produkte kimike dhe fotografike
 • 82 asamble
 • 821 Asamble
 • 833 Drejtues kamionesh dhe autobusesh te rende
 • 83 Shofere dhe operatore te bimeve celular
 • 835 Ekipet e kuvertave te anijeve dhe punetoret e afert
 • 834 Operatore te bimeve mobile
 • 832 Drejtuesit e automjeteve, furgoneve dhe motoreve
 • 831 Drejtuesit e motorit lokomotive dhe punetoret e afert
                                     

1.9. Struktura ISCO-08 Grupi kryesor 9

Profesionet fillore

 • 911 Pastrues dhe ndihmes shtepiake, hotelesh dhe zyrash
 • 91 Pastrues dhe ndihmes
 • 912 Punonjes per automjete, dritare, lavanderi dhe pune te tjera
 • 921 Punetore bujqesie, pylltarie dhe peshkimi
 • 92 Punetore bujqesie, pylltarie dhe peshkimi
 • 93 Punetoret ne miniera, ndertim, prodhim dhe transport
 • 932 Punetore prodhues
 • 933 Punetoret e transportit dhe deponimit
 • 931 Punetoret e minierave dhe te ndertimeve
 • 94 Asistente per pergatitjen e ushqimit
 • 941 Asistente per pergatitjen e ushqimit
 • 951 Punonjesit e sherbimeve te rruges dhe ato te lidhura
 • 952 Shites rrugesh pa perfshire ushqimin
 • 95 Punetoret e shitjes dhe sherbimeve ne rruge dhe ato te lidhura
 • 962 Punetore te tjere fillore
 • 96 Refuzoni punetoret dhe punetoret e tjere fillore
 • 961 Punetore mbeturinash


                                     

1.10. Struktura ISCO-08 Grupi kryesor 10

Pushtimet e forcave te armatosura

 • 101 Oficere te autorizuar te forcave te armatosura
 • 1011Ooficere te autorizuar te forcave te armatosura
 • 1021 Oficere te forcave te armatosura pa komisione
 • 102 Oficere te forcave te armatosura pa komisione
 • 103 Pushtime te forcave te armatosura, grada te tjera
 • 1031 Pushtime te forcave te armatosura, grada te tjera
                                     
 • Shkenca Teknologjia Epistemologjia Klasifikimi Standard Ndërkombëtar i Arsimit Klasifikimi Standard Ndërkombëtar i Profesioneve www.oecd.org PDF 169 kB
 • Klasifikimi Standard Ndërkombëtar i Arsimit Anglisht: International Standard Classification of Education - ISCED është një kornizë statistikore për
 • Teknologjisë Shkenca, teknologjia, inxhinieria dhe matematika Klasifikimi Standard Ndërkombëtar i Profesioneve Baku, Pasho, red. 2011 Shkencë Enciklopedia