Back

ⓘ Dervish Rozhaja shko­llen fillore e kreu ne vend­lindje, te mesmen me 1949 ne Gja­kove, kurse biologjine ne Fakultetin e Shkencave Natyrore te Beogradit me 1954 ..
                                     

ⓘ Dervish Rozhaja

Dervish Rozhaja shko­llen fillore e kreu ne vend­lindje, te mesmen me 1949 ne Gja­kove, kurse biologjine ne Fakultetin e Shkencave Natyrore te Beogradit me 1954.

Gjate vitit shkollor 1954/55 sherbeu si profesor i biologjise ne Shko­llen Normale te Prishtines. Ne vitet 1955-1959 punoi si doktorant ne Entin Fiziologjik te Fakultetit te Shkencave Natyrore te Be­ogradit. U doktorua me temen Aspekti bioenergjetik i adaptimit termik te anurave.

                                     

1. Puna

Nga 1960 ligjeroi Fiziologjine krahasuese ne Katedren e Biologjise te Fakultetit te Shkencave Natyrore te Prishtines, si docent, profesor inordinar dhe profesor ordinar. Ka qene ne specializime ne Institutin Fiziologjik te Akademise se Shkencave te BRSS ne Leningrad 1962/63 dhe ne Institutin Neurologjik te Fakultetit te Mjekesise te Universitetit te Kalifornise ne Los Anxhelos 1973/74.

Ka botuar ne revistat shkencore te vendit dhe te jashtme 15 punime shkencore nga fusha e adaptimit termik te shtazeve poikiloterme dhe ter­moregulacionit dhe hipotermise se shtazeve homeoterme dhe heteroterme.

Ka ushtruar funksionin e prodekanit 1960/62 dhe 1967/68, te dekanit te Fakultetit Filozofik 1968/69. Ka qene rektor i Universitetit te Prishtines 1970/73 dhe kryetar i Bashkesise se Universiteteve te Jugo­sllavise. Ishte delegat ne Dhomen e Kombeve te Kuvendit te RSFJ-se dhe anetar i redaksive te revistave Dialektika dhe Acta physiologica Yugo­slavica.

Ishte nenkryetar dhe kryetar i ASHAK, laureat i Çmimit te Dhjetorit te Kosoves dhe i Shperblimit 7 Korriku te RS te Serbise.

Vdiq ne Prishtine me 1996.

                                     

1.1. Puna Punimet profesionale-shkencore

Rozhaja, D. 1960, Temperatura dhe jeta, Perparimi, Prishtine, nr. 10, f. 682-691, nr. 11, f. 110-118.

Rozhaja, D. 1962, Adaptimi termik i qenieve te gjalla, Perparimi, Prishitne, nr. ½, f. 27-34.

Rozhaja, D. 1963, The physiological meaning of thermal adaption phenomena, Buletin i Fakultetit Filozofik, Prishtine, 1, 251-263.

Rozhaja, D. 1964, Prilog izu?avanju termogeneze kornja?a u odnosu na termi?ku sredinu prilagodjavanja, Buletin i Fakultetit Filozofik, Prishtine, 2. 335-341.

Rozhaja, D. 1967, Zakon, površine u termogenezi organizama, Perparimi numri jubilar, Prishtine, 215-221.

Rozhaja, D. dhe Rizvanolli, Sh. 1967, Dinamika normalizacii i hemicheskoj termoregulyacii depilirovanyh krys, In: III. Vsesojuznaya konferenciya ekologicheskoj fiziologiji razdel obschie voprosoy adaptacii, Novosibirsk 1967, f. 59-61.

Rozhaja, D.A. dhe Maslennikova, L.S. 1968, O voznikonovenii himicheskoy termoregulyacii u zolotistyn homyakov v ontogeneze in: Sravnitelnaya i vozrastnaya fiziologya, Nauka, Leningrad, f. 277-282.

Rozhaja, D.A., Rizvanolli, Sh. dhe Berisha, A. 1976: Gaseous exchange in turties Emys orbicularis L. and Testudo hermanni Gmel in Hypoxia and Hypercapnia under confinement conditions, Acta Biol. Med. Exper. 1-2, 47-49.

Rozhaja, D.A., Rizvanolli, Sh. dhe Berisha, A. 1977: Nitrogen gaexchange in turties in hypoxia and hypercapnia under cofinement conditions, Acta Biol. Med. Exper., 2, 33-35.

Rozhaja, D.A., Rizvanolli, Sh. dhe Berisha, A. 1977: Posthypoxy-hypercapnic gas exchanges in turtles species. E. orbicularis L. and T. hermani Gmel., Acta Biol. Med. Exper., 2, 115-116.

Rozhaja, D.A., Halili, F., Dermaku, S., Berisha, A. dhe Rizvanolli, Sh. 1978, Blood catalase activity, in rats exposed to industrial air pollution, Acta Biol. Med. Exp. 3, 93-94.

Rozhaja, D.A., Dermaku, S., Berisha, A., Rizvanolli, Sh. dhe Halili, F., 1978, Blood reticulocytes and serum transaminias activitetes in rats exposed to industrial air pollution, Acta Biol. Med. Exp. 3, 95-98.

Rozhaja, A.D., Halili, F., Dermaku, S. dhe Berisha, A. 1979, Total lipids and chkolesterol in serum of rast expased to industrial lead contaminated conditions, Acta Biol. Et Med. Exper. V 4, f. 91-93.

Papovi?, R. dhe Rozhaja, D. 1979: Effect of industrial pollutants on intestinal protist parasitic frog R. ridibunda fauna in the region of Kosovska Mitrovica town, Acta Biol. Et Med. Exper. 4, 89-92.

Rozhaja, D.A., Dermaku, S., Halili, F. dhe Berisha, A. 1980: Some biochemical characteristics of the blood sera of the turtle Testudo hermanni, Gmel. from the immediate surrounding of lead and zinc foundry in Zve?an, Acta Biol. Et Med. Exper. V. 5, 43-45.

Rozhaja, D. 1980,?ovek i biosfera –?ovek u biosferi, Dijalektika nr. 3-4, f. 23-32.

Rozhaja, D. dhe Halili, F. 1981: Histopathological changes of the testes of the laboratory rats exposed to air pollutants from lead metallurgy, Acta Biol. et Med. Exper. V. 6. 67-69.

Rozhaja, D., Jablanovi?, M. 1982: Zagadjivanje i zaštita životne sredine tekst universitar, Enti per Botimin e Teksteve, Prishtine.

Rozhaja, D.A., Elezaj, I., Halili, F. dhe Berisha, A. 1983: The effect of lead metalurgy pollutants on blood reticulocyte number and serum glutamate oxal – acetate transaminase activity of the turtles testudo hermani Gmel., Acta Biol. et Med. Exper. v. 8 25-27.

Rozhaja, D.A., Halili, F., Elezaj, I. dhe Panti?, V. 1983: Examiniation of kidneys of the local population of rats in the region of the Trep?a plant. In current research in Endemic Balkan nephropathy, f. 371-375 Materials of Proceedings of the 5 th Symposium on endemic Balkan nephropathy, Nish 1983).

Rozhaja, D.A., Halili, F. dhe Elezaj, I. 1984: Catalase activity in snails Helix opmatia L. Exposed to the pollutants of lead metallurgy, Acta Biol. et Med. Exper. v. 9, 27-30.

Rozhaja. D. A: Fiziologjia krahasuese, ASHAK, Seksioni i Shkencave te Natyres, Prishtine, 2000.

Isaakjan, L.A., Rozhaja, D.A., i Maslenkova, L. S. 1965, Videvye osobenosti termogeneza posle gipotermii i gryzunov, zh. evol. Biohim, i fiziol. 1, Nr. 5. 419-422.

Rizvanolli Sh. dhe Rozhaja, D. 1966, Prilog poznavanju potrošnje kiseonika u žaba R. Greaca u odnosu na termi?ku sredinu prilagodjavanja, Buletin i Fakultetit Filozofik, Prishtine, 3. 465-469.

Isaakjan, L. A., Rozhaja, D.A. dhe Trubicina, G.A. 1968, Ob. Osobenostjah termogeneza v perioda vostanovienya posle mnogokratno perenesenyh gipotermii u nekotoryh vidov hryzonov in: Stavnitelnaya i vozrastnaya fiziologiya, Nauka, Leningrad, f. 65-70.

Papovi?, R., Rozhaja, D. dhe Jablanovi?, M., 1978: Behavoiour of Paramecium caudatum population under conditions of experimental lead poisoning, Acta Biol. Et Med. Exp. 3, 83-99.

Jablanovi?, M., Mihajlovi? R., Rozhaja D., Hoxha Y. dhe Ljiljana Mihajlovi? 1978: Accumulation and distribution of lead and cadmium in some hihger plants cultivated in industrial region of Kosovska Mitrovica, Acta Biol. Med. Experi. 3, 47-50.

Papovi?, R. dhe Rozhaja, D. 1980: Effekt of pollutants from industrial coal treatment on the aboundance of parasitic populations O. ranarum and B. entozoon in frog R. ridibunda, Acta Biol. Et Med. Exper. V. 5 23-26.

Elezaj, I., Halili, F. dhe Rozhaja, D.A. 1983: Changes in blood catalase and perio­xidase activities of land turtles Testudo hermanni Gmel. living under condi­tions of industrial lead contamination, Acta Biol. et Med. Exper. v. 8, 29-1.

Halili, F., Rozhaja. D.A. dhe Elezaj, I. 1984: Activity of aspartate aminotran­sferase in the hemolymph of snails helix pomatia L. exposed to pollutants of lead metallurgy, Acta Biol. Med. Exper. v. 9, 5-7.