Back

ⓘ Konventa Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare. Konventa Kuader per Mbrojtjen e Pakicave Kombetare eshte nje traktat shumepalesh i Keshillit te Evropes qe s ..
Konventa Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare
                                     

ⓘ Konventa Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare

Konventa Kuader per Mbrojtjen e Pakicave Kombetare eshte nje traktat shumepalesh i Keshillit te Evropes qe synon mbrojtjen te drejtave te pakicave. Ai hyri ne fuqi ne vitin 1998 dhe deri ne vitin 2009 ishte ratifikuar nga 39 shtete anetare.

                                     

1. Historia

Keshilli i Evropes diskutoi per here te pare sipas mbrojtjes specifike per pakicat kombetare ne vitin 1949, por deri ne vitin 1990 Keshilli i Evropes beri nje angazhim te forte per te mbrojtur keto grupe minoritare. Rekomandimi 1134 1990 permbante nje liste te parimeve te cilat Asambleja e konsideronte te nevojshme per kete qellim. Asambleja Parlamentare ne fillim e beri thirrjen per miratimin e nje protokolli ne GJEDNJ. Korniza u nenshkrua ne shkurt te vitit 1995 nga 22 shtete anetare te Keshillit te Evropes dhe u be aktive ne vitin 1998. Deri ne mesin e vitit 2005, 43 shtete anetare kishin nenshkruar dhe 39 e kane ratifikuar ate.

                                     

2. Qellimet dhe kritikat

Synimet e gjera te konventes jane te sigurojne qe shtetet nenshkruese te respektojne te drejtat e pakicave kombetare, duke ndermarre luften kunder diskriminimit, te promovojne barazine, te ruajne dhe te zhvillojne kulturen dhe identitetin e pakicave kombetare, te garantojne lirite e caktuara ne lidhje me qasjen ne media, gjuheve te pakicave dhe arsimit dhe inkurajojne pjesemarrjen e pakicave kombetare ne jeten publike. Neni 25 i Konventes Kuader i detyron shtetet anetare te paraqesin nje raport ne Keshillin e Evropes qe permban "informacion te plote mbi masat legjislative dhe masat e tjera te marra per te zbatuar parimet e percaktuara ne kete Konvente Kuader" Keshilli i Europes, 1994, 7.

Konventa ka ardhur nen disa kritika. Para se gjithash, jo te gjitha shtetet anetare te Keshillit te Evropes e kane nenshkruar dhe ratifikuar ate. Franca dhe Turqia nuk kane bere as. Islanda, Belgjika, Luksemburgu dhe Greqia kane nenshkruar dhe ende nuk kane ratifikuar. Gjithashtu, dispozitat ofrojne pak te reja per traktatet nderkombetare ekzistuese. Per me teper, ato jane te mbrojtura me shume fraza duke perfshire "aq sa eshte e mundur". Konventa nuk percakton "pakicen kombetare" dhe disa vende percaktojne perkufizimin e tyre te termit kur ratifikuan traktatin. Per shembull, Mbreteria e Bashkuar e ratifikoi konventen duke e kuptuar se do te zbatohej ne lidhje me "grupet racore" brenda kuptimit te Seksionit 3 te Aktit te Marredhenieve Gara 1976. Meqe kjo perjashtoi popullin Cornish, kjo rezultoi ne presion, duke perfshire edhe nga Keshilli Cornwall, per qeverine e Mbreterise se Bashkuar per te njohur Cornish si nje pakice kombetare. Ne prill te vitit 2014, u njoftua nga Shefi i Sekretarit te Thesarit, Danny Alexander, se qeveria e Britanise se Madhe do ta njohe Cornish si nje pakice kombetare sipas FCNM.

Gjithsesi, Phillips 2002 ka argumentuar se per shkak se FCNM eshte fleksibel, ai ka lejuar nje numer kaq te madh shtetesh qe ta ratifikojne ate ne menyre kaq te shpejte. Prandaj, ajo nuk duhet te konsiderohet nje deshtim, por nje fillim. Shume autore pajtohen me kete duke argumentuar se ajo duhet te zbatohet ne besim te mire me vullnetin politik per te mbeshtetur perkushtimin ndaj te drejtave te pakicave.

                                     
  • 1 Konventa Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare i referohet Deklaratës në para. 24 të Raportit shpjegues. Konventa BSHP për Garantimin e të Drejtave
  • Njeriut Karta Evropiane për gjuhët rajonale ose të pakicave Konventa Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe
  • Këshillit të Evropës Konventa për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare dhe Karta Evropiane për Gjuhët Rajonale ose Minoritare dhe Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimin
  • Deklarata Universale e të Drejtave Gjuhësore Konventa Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare Lista e të Drejtave Gjuhësore në Kushtetutat e Evropës Rexhepagiq