Back

ⓘ Metoda percjellese te punes shkencore dhe hulumtuese. Kategorizimi i ketyre metodave si percjellese, nuk duhet te kuptohet seketo metoda, si menyra te menduarit ..
                                     

ⓘ Metoda percjellese te punes shkencore dhe hulumtuese

Kategorizimi i ketyre metodave si percjellese, nuk duhet te kuptohet seketo metoda, si menyra te menduarit dhe te vepruarit ne procesin e punes shkencore e hulumtuese, kerkuese, zhvilluese ose gjurmuese, jane me pak te rendesishme per pergatitjen, zhvillimin dhe perfundimin me sukses te punes shkencore e hulumtuese. Ne metodat percjellese te punes shkencore e hu1umtuese, kerkuese, zhvilluese ose gjurmuese hyjne:

-metoda e verifikimit,

-metoda e perputhejes,

-metoda e diferencimit,

-metoda e variacioneve, dhe

-metoda optimale.

Ne parashtrimet e metejme do te bejme ndarjen permbajtesore k1asifikimin e veprimeve per zhvillimin e punes shkencore e hu1umtuese, te ci1at perfshihen nga seci1a metode e dhene.

Metoda e verifikimit. Emertimi i kesaj metode rrjedh nga fjala latine "verificatio", qe do te thote me i mire, me i pershtatshem, me i volitshem, optimal. Sipas perkufizimit te pergjithshem, del se metoda optimale ka te beje me gjetjen e menyres ose rruges me te mire, me te volitshme, me te pershtashme per zhvil1imin e aktiviteteve, si paraprijese ashtu edhe zbatuese dhe perfundimtare te punes shkencore e huJumtuese, kerkuese, zhvilluese ose gjurmuese, me ose pa program te caktuar te veprimeve shqyrtuese.

Perveç ketyre metodave te pershkruara, ekzistojne edhe shume metoda tjera, te cilat me efikasitetin e vet, ndihmojne pergatitjen, zhvillimin dhe perfundimin e nje pune te caktuar shkencore e hulumtues, por evidentimi dhe sistematizimi i tyre nuk eshte bere ne kete tekst, per arsye se nje pune e tille do te ishte shume voluminoze e ndoshta pa ndonje efekt ose interes per studiuesin, hulumtuesin-shkencetarin. Njohja e metodave te pershkruara mund te ndihmoje, te shpejtoje dhe lehtesoje perdorimin efikas, me vend ne kohe te duhur, me punen shkencore e hulumtuese, kerkuese, zhvil1uese ose gjurmuese, ne te gjitha fazat e zhvillimit te saj. Per kete qel1im ne vazhdim po paraqesim metodologji ne e zhvillimit te punes shkencore e hulumtuese, duke shpresuar se ne kete menyre do ti ndihmojme studiuesit, hulumtuesit, shkencetarit qe me lehte me drejt ti perdore metodat e mesuara te punes shkencore e hulumtuese, me zbatimin teorik dhe praktik te tyre.