Back

ⓘ Vlera absolute. Ne matematike vlera absolute ose moduli | x | i nje numri real x eshte vlera jo-negative e x pa marre ne konsiderate shenjen e tij. Si rrjedhim ..
Vlera absolute
                                     

ⓘ Vlera absolute

Ne matematike vlera absolute ose moduli | x | i nje numri real x eshte vlera jo-negative e x pa marre ne konsiderate shenjen e tij. Si rrjedhim per numrat pozitive, me te medhenj se zero, | x | = x, ndersa per numrat negative | x | = - x, dhe per numrin zero | 0 | = 0. Ne boshtin numerik vlera absolute e nje numri mund te konsiderohet si largesia e tij nga zeroja.

Pergjithesime te vleres absolute te numrave reale mund te behen dhe per bashkesi te tjera numrash si psh per numrat komplekse, hapesirat vektoriale, fushat etj. Koncepti i Vleres Absolute eshte i lidhur me konceptet e magnitudes, distances, normes.

                                     

1. Terminologji

Jean-Robert Argand perdori per here te pare termin "module", dmth njesi matese ne Frengjisht, ne vitin 1806 per vleren absolute te numrave kompleks. Me pas ne 1866 ky term u huazua ne Anglisht si ekuivalenti Latin i fjales "modulus". Termi "modul" ne frengjisht u perdor ne kete kuptim nga viti 1806 dhe ne anglisht "absolute value" nga viti 1857.

Shenimi matematikor ose simboli me dy vija vertikale | X | u perdor per here te pare nga Karl Weierstrass in 1841. Emertime te tjera per vleren absolute jane "vlera numerike" dhe "magnituda".

I njejti simbol eshte perdorur ne bashkesite per te treguar kardinalitetin e bashkesise. Kuptimi i simbolit varet nga konteksi i perdorimit.

                                     

2. Perkufizimi dhe vetite

Perkufizimi

Per cdo numer real x vlera absolute e tij shenohet me |x| dhe perkufizohet si: | x | = { x, if x ≥ 0 − x, if x < 0. {\displaystyle |x|={\begin{cases}x,&{\mbox{if }}x\geq 0\\-x,&{\mbox{if }}x

                                     
  • limiti i kur n shkon ne pafundësi është zero dhe vlera absolute e çdo termi është më pak se vlera absolute e termit te mëparshem, aterhere është konvergjent
  • Numrat me te mëdhenj se 0 Numrat negativ: Numrat me te vegjël se 0 Vlera absolute e numrave real Rrethina e pikës Numrat e përafërt aproksimativ Barazia
  • infinitezimalet: Një numër infinitezimal është një numër jo standart vlera absolute e të cilit është më e vogël se çdo numër standart pozitiv dhe jo zero
  • dhe ligjit të ruajtjes së energjisë mund të llogaritet ndriçueshmëria absolute L, që është fuqia e plotë e rrezatuar nga Dielli. Një madhësi e tillë mund
  • moral argumenton se nuk ekziston një moral objektiv dhe një e vërtetë absolute por ekzistonë vetëm ndryshueshmëria morale. Relativistët moral, në mbështetje
  • Pikëpërqind është një mjet gjuhësor për identifikimin e një diference absolute midis dy terma relative, në përqind. Pikë përqindja është më shpesh e përdorur
  • vogël në zeron absolute ose shprehja tjetër është e pamundur të arrihet vlera absolute me një numër të caktuar proçesesh Zeroja absolute në të cilën
  • veriperëndim të Kërçovës. Sipas lartësisë mbidetare absolute komuna i takonë grupit të komunave me vlera mbimesatare në shtet dhe është me formë të rrumbullakët
  • statistikë e fortë, që do të thotë se ndikohet kryesisht përtej intervalit vlera që janë shumë më të mëdha ose më të vogla se shumica e vlerave Në mënyrë
  • gjithë amplitudën e probabilitetit, jo vetëm mbi vlerën e saj absolute Ndërsa vlera absolute e amplitudës së probabilitetit enkodon informacionin rreth