ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 265
                                               

Simboli 3 - jm

Ne mekaniken kuantike, simbolet Wigner 3-jm, te quajtura edhe si simbolet 3- j ose 3 j jane simbole alternative per koeficientet e Klebesh-Gordan, ato sherbejne per te shtuar momentin kendor. Te dyja format shprehin problemin e njejte fizik, simb ...

                                               

Sistemet dinamike

Koncepti i Sistemeve dinamike eshte nje formalizimin matematikor per çdo rregull te caktuar e cila pershkruan varesine kohore nga pozita e nje pike ne hapesire. Shembujt perfshijne modelin matematik qe pershkruan lekundjet e nje ore lavjerres, rr ...

                                               

Spektri

Spektri eshte gjendje e pakufizuar e nje bashkesie vlerash e cila ndryshon ne nje kontinum. Per here te pare kjo fjale eshte perdorur ne optike per ta shpjeguar dukurine e ylberit dhe gjate zberthimit te drites ne ngjyra te dukshme duke perdorur ...

                                               

Spini

Ne fizike dhe kimi, spini eshte nje tip momenti kendor me tipare jo klasike, i cili konsiderohet si veti themelore e trupit ne ndryshim nga momenti kendor orbital, i cili jep levizjen e qendres se mases rreth nje pike te jashtme. Spini i nje ther ...

                                               

String theory

Teoria e fijeve eshte teori ne fizike qe tenton te tregoje dhe unifikoje forcat si graviteti dhe elektromagnetizmi. Kjo teori qe eshte zhvilluar nga formulat matematikore ka fituar popullaritet sidomos ne vitet e 80-ta dhe sot eshte e shprehur ne ...

                                               

Shëndrrimet Termike

Shpeshe here ne jeten e perditshme kemi degjuar per avullimin, vlimin, kondenzimin, ngrirjen dhe shkrirjen. Me nje emer keto jane dukuri termike, me çrast te gjitha keto dukuri termike kalojne neper faza te caktuara.

                                               

Shpejtësia

Shpejtesia eshte ajo madhesi fizike qe tregon distancen qe nje trup pershkon ne njesine e kohes. Shpejtesia eshte veçori themelore e levizjes. Me shpejtesi behet pershkrimi i vetive te levizjes se trupit. Kjo verehet gjate zgjates se ndryshme te ...

                                               

Shpejtësia e dritës

Shpejtesia e drites shenohet zakonisht si c, e cila eshte nje fushat fizike e vazhdueshme. Vlera e saj eshte pikerisht 299.792.458 m ne sekonde. Ne teorine e relativitetit, c lidh hapesiren dhe kohen, dhe shfaqet ne ekuacionin e famshem te energj ...

                                               

Shpejtësia e fazës

Shpejtesia e fazes e nje vale eshte shpejtesia me te cilen faza e vales shperhapet ne hapesire. Kjo jepet nga madhesia e shpejtesise me te cilen udheton faza e çdo komponenti frekuencash te vales. Per kete komponent, çdo faze e dhene e vales do t ...

                                               

Shpejtësia këndore

Ne fizike, shpejtesia kendore eshte nje madhesi vektoriale e cila percakton shpejtesine kendore te nje objekti pergjate aksit ne te cilin objekti eshte ne rotullim. Ne sistemin e njesive SI njesia e shpejtesise kendore eshte radian per sekonde, e ...

                                               

Takioni

Tahjone apo Takjoni eshte çdo grimce e perftyruar qe levize vetem me shpejtesi mbidritore. Pershkrimi relativ i saj b.f. E {\displaystyle E} - energjia, m {\displaystyle m} masa dhe v {\displaystyle v} shpejtesia. E = m ⋅ c 2 = m 0 ⋅ c 2 1 − v 2 ...

                                               

Temperatura

Kur prekim me dore ndonje trup, pro perjetojme ndjesi te cilen e shprehim si ngrohte apo ftohte. Themi se trupi i ngrohte e ka temperaturen me te larte se trupi i ftohte. Ndjesia per ngrohtesine dhe ftohtesine eshte relative. A do te kemi ndjesi ...

                                               

Tensioni sipërfaqësor

Ne lengje molekulat nuk jane te lidhura sikurse tek trupat e ngurte, por as te lira sikurse te gazet. Tek lengjet molekulat jane relativisht afer njeratjetres, parndaj forcat terheqese ndermolekulare jane mjaft te medha deri ne njefare distance, ...

                                               

Teorema e Ehrenfestit

Teorema e Ehrenfestit, e emeruar pas Paul Ehrenfest, jep lidhjen midis derivatit kohor te vleres mesatare per nje operator mekaniko kuantik me komutatorin e atij operatori me Hamiltonianin e sistemit. Ajo eshte d t ⟨ A ⟩ = 1 i ℏ ⟨ \rangle +\left\ ...

                                               

Teoria e relativitetit

Relativiteti eshte shprehje ne politeknike dhe shkenca tjera me te cilen nenkuptohet perafersia. Kur flitet per teorine e relativitetit i referohemi dy teorive specifike ne te njejten kohe: teorise speciale te relativitetit dhe teorise se pergjit ...

                                               

Teoria klasike e fushës

Nje teori klasike e fushes eshte nje teori fizike qe pershkruan se si nje ose me shume fusha fizike bashkeveprojne me lenden. Fjala "klasike" perdoret ne kontrast me teorite e fushes qe inkorporojne mekaniken kuantike te cilat njihen si. Nje fush ...

                                               

Teoria speciale e relativitetit

Relativiteti special eshte nje teori fizike e matjes ne kendet inerciale te referimit, e propozuar ne vitin 1905 nga Albert Ajnshtajn ne doreshkrimin "Mbi elektrodinamiken e trupave ne levizje". Ajo pergjitheson parimin e relativitetit Galelian - ...

                                               

Termodinamika

Termodinamika eshte dege e fizikes qe studion ndikimin e nderrimit te temperatures,shtypjes dhe vellimit ne sistemet fizike te madhesise makroskopike permes analizimit te levizjeve kolektive te grimcave te tyre, duke perdorur statistiken. Perafes ...

                                               

Thjerra optike

Me thjerra optike nenkuptojme mjedisin optik te kufizuar me dy siperfaqe qe ka inkeks te thyerjes te ndryshem nga rrethi. Zakonisht jane te ndertuara prej qelqi ose kuarci, me bashkimin e dy syprinave qe kane boshtin optik te perbashket. Kane apl ...

                                               

Vakumi

Vakumi nga latinishtja ne kuptimin zbrazetia, bosh eshte gjendje pezull e hapesires, e materies e energjise dhe e kohes. Me fjale tjera vakumi ideal eshte gjendja po e zeme qe eshte apo ngjashem me lojen popullore Ku bjen, nuk bjen, syri i shqipe ...

                                               

Valët elektromagnetike

Valet elektromagnetike jane ato vale qe realizojne transmetimin e energjise nepermjet nje vakuumi ose duke perdorur nje medium. Kjo behet e mundur nga luhatja e fushave elektrike dhe manjetike. Ato levizin me nje shpejtesi konstante prej 3X 10 ne ...

                                               

Veprimi (fizikë)

Ne fizike, veprim eshte nje atribut i dinamikes te nje sistemi fizik. Ai eshte nje funksional i cili merr trajektoren e sistemit, si argumentin e tij dhe jep nje numer real si rezultat. Veprimi ka njesi energjise × kohe, e njejte si konstantja e ...

                                               

Volti

Volti eshte njesi e nxjerre per potencialin elektrik, ndryshimin e potencialit elektrik dhe forces elektrolevizore. Volti eshte emeruar per ndere te fizikantit italian Alessandro Volta, i cili shpiku pilen voltaike, e cila ka mundesi te jete bate ...

                                               

Vrulli

Ne mekaniken klasike, vrulli i njohur ndryshe si sasia e levizjes eshte prodhimi i mases dhe shpejtesise te nje objekti. Kjo madhesi shpesh njihet si vrulli linear per ta dalluar ate nga impulsi kendor. Vrulli linear eshte nje madhesi vektoriale, ...

                                               

Zgjidhjet sinusoidale planare të ekuacionit të valës elektromagnetike

Zgjidhjet sinusoidale te valeve planare jane zgjidhje te veçanta te ekuacionit te vales elektromagnetike. Zgjidhja e pergjithshme e ekuacionit te vales elektromagnetike ne nje mjedis homogjen, linear, te pavarur nga koha mund te shkruhet si nje s ...

                                               

Zhurma

Zhurma eshte tingull i padeshiruar zakonisht me ze te larte dhe qe konsiderohet i pakendshem per ta degjuar. Nga pikepamja e fizikes, zhurma eshte e dallueshme nga tingulli, pasi qe te dyja jane dridhje permes nje mediumi, siç eshte ajri ose uji. ...

                                               

Koha e akullit

Koha e akullit ose nje epoke e akullit eshte nje periudhe afat-gjate e uljes se temperatures te siperfaqes dhe atmosferes se Tokes, duke rezultuar ne pranine ose zgjerimin e fleteve kontinentale dhe polare akullit dhe akullnajat alpine. Brenda nj ...

                                               

Amplifikatorë me emiter të përbashkët

Ne elektronike transistori BJT ne konfiguracion me emiter te perbashket eshte njeri prej tri konfiguracioneve te transistoreve bipolar me kontakt, qe zakonisht perdoret si amplifikator i tensionit. Ne kete qark terminali i bazes sherben si hyrje ...

                                               

Amplifikatorë me kolektorë të përbashkët

Nje nder tipet e amplifikatorit me transistor eshte qarku me kolektor te perbashket. Sinjali hyres mirret nga baza dhe dalja eshte ne emiter. Sinjali i tensionit dales eshte ne faze me sinjalin e tensionit ne hyres dhe per ket arsye ky qark shume ...

                                               

Antena

Antena eshte nje paisje metalike e cila sherben per rrezatim apo pranim te radiovaleve. Me nje fjale ajo paraqet nje strukture tranzitore ne mes te hapesires se lire dhe paisjes referuese. Paisja percjellese apo linja e transmetimit mund te kete ...

                                               

Centralet me erë

Energji kinetike e eres eshte proporcionale me shpejtesine e eres. Ndersa fuqia e centralit me ere eshte proporcionale me siperfaqen e fleteve te turbines dhe shpejtesine e eres ne fuqine e trete. P = k ∗ S ∗ v 3 {\displaystyle P=k*S*v^{3}} Kjo f ...

                                               

Drejtuesit

Niveli njekahor i fituar nga hyrja sinusoidale mund te permirsohet dukshem me shfrytezimin e procesit te drejtimit te vales se plote. Qarku me i njohur qe e kryen kete funksion eshte ura e Gretz-it dhe ky qark eshte paraqitur ne Fig.4. Qarku perb ...

                                               

Energjia solare

Energjia e diellit eshte burim i renovueshem dhe i pakufishem, nga i cili rrjedhin pjesa me e madhe e burimeve te energjise ne toke, kjo energji paraqet sasine e energjise e cila mbartet me rrezet e diellit. Energjia e diellit me se shpeshti perd ...

                                               

Funksionet transformuese të AES-it

AES -i eshte nje nga algoritmet me te njohura simetrike per kriptimin te dhenave. Teksti hyres i njohur si plaintekst eshte 128 bita kurse çelesi mund te jete 128 bita, 192 ose 256 bita qe korrespondon ne tri llojet e AES qe jane AES-128,AES-192 ...

                                               

Fushat dhe valet elektromagnetike

shfaqen ne çdo rast kur perdoret energjia elektrike. Ato jane te pranishme ne mjedisin qe na rrethon, por jane te padukshme per syrin e njeriut. Ne natyre ndeshemi me forma te ndryshme te valeve elektromagnetike si drita, furrat me mikrovale, rre ...

                                               

Gabimet në matje

Performanca e instrumentit varet nga karakteristikat e tij statike dhe dinamike. Performanca percaktohet me saktesine e tij,qe e pershkruan se sa I afrohet vlera e matur vleres reale te variables. Instrumenti perfekt ose ideal duhet ti kete perfe ...

                                               

Header-ët në C++

Neper programe, shpeshhere nevojite perfshirja e header fajlave ashtu qe te perdoren urdherat, operatoret, manipulatoret dhe funksionet e gatshme te cilat i ofrojne librarite e C++-it. Kjo do te thote se duhet te dijme se çka permbaje header fajl ...

                                               

Hidrocentralet

Ebablala ne fizike, eshte aftesia e nderveprimit te nje sistemi me nje tjeter. Energjia ka te beje edhe me fuqine e kerkuar per te levizur apo zhvendosur nje peshe ne nje largesi te caktuar. Sa me e rende te jete pesha ose sa me e gjate largesia, ...

                                               

Inxhinier i teknologjisë grafike

Inxhinieri i teknologjise grafike organizon punen e prodhimeve te medha ne industrine grafike dhe e harmonizon punen per te gjitha proceset. Punon normativin e materialit hargjues, normativin e vendeve te punes, dhe kalkulimin e prodhimit te gats ...

                                               

Inxhinieri

Inxhinier eshte nje praktikues profesional i inxhinierise, qe merren me zbatimin e njohurive shkencore, matematikes dhe zgjuarsive per te ndertuar zgjidhje per problemet teknike. Inxhinieret projektojne materiale, struktura, makina dhe sisteme du ...

                                               

Inxhinieria e ndërtimit

Inxhinieria e ndertimit, e njohur ndryshe si inxhinieria arkitekturale, eshte nje profesion qe merret me projektimin, ndertimin, dhe mirembajtjen e mjedisit natyror dhe te ndertuar, perfshire vepra si urat, rruget, kanalet, digat dhe ndertesat. H ...

                                               

Inxhinieria elektrike

Inxhinieria Elektrike shpesh e quajtur Inxhinieria Elektrike dhe Elektronike, eshte nje fushe e inxhinierise qe ne pergjithesi merret me studimin dhe aplikimin e elektricitetit, elektronikes dhe elektromagnetizmit. Eshte nje fushe shume e gjere q ...

                                               

Inxhinieria gjenetike

Per inxhinierine gjenetike ekzistojne edhe disa terma te tjera, te cilat mund te perdoren per pershkrimin e teknologjise se tille, duke perfshire manipulimin me gjene, klonimin e gjeneve, teknologjine rekombinonte te ADN, modifikimin gjenetik edh ...

                                               

IP datagramet

Ne do te shohim ne se jo te gjitha protokollet link-layer mund te bartin network-layer pako te se njejtes madhesi. Disa protokolle te mund te bartin datagrame te medha, ndersa te tjera protokolle te mund te bartin vetem pako te vogla. Per shembul ...

                                               

Ipv4 Adresimi

Edhe pse ju mund te mendoni se adresimi duhet te jete nje teme e hapur, shpresojme se deri ne fund te ketij kapitulli ju do te jeni te bindur se Internet adresimi nuk eshte vetem nje leng, delikat, dhenteme interesante por ai qe eshte i nje rende ...

                                               

Kodet

Gjuha permes se ciles njerezit komunikojne mes vete formohet si grumbull fjalesh, te cilat ne fakt paraqesin kombinime te nje numri te caktuar tingujsh - kur flasim, perkatesisht shkronjash - kur shkruajme. Keshtu, kur e themi fjalen lapsi, ne at ...

                                               

Koduesit

Ne sistemet digjitale, informatat ruhen dhe perpunohen ne formen e numrave ose te kodeve binare. Por, meqe informatat elementare kryesisht nuk kane forme binare, kodimi i tyre ne numra te sistemit binar, perkatesisht ne ndonje kod binar, behet pe ...

                                               

Kriteri i Hurwitz-it

Kriteri i Hurwitz-it eshte metode analitike per shqyrtimin e stabilitetit absolut te sistemit. Metoda bazohet ne gjetjen e pozicionit te poleve ne rrafshin kompleks pa zgjidhur per rrenjet e ekuacionit karakteristik. Ne rastet kur eshte dhene eku ...

                                               

Kriteri i Mihajllovit për stabilitet

Mihajllovi me 1938 perpunoi nje metode me ane te se ciles mund te shqyrtohet stabiliteti i sistemit rregullues automatik duke analizuar formen e hodografit te Mihajllovit te perfituar nga ekuacioni karakteristik i sistemit. Eshte kriter frekuenco ...

                                               

Kriteri i Nyquist-it për stabilitet

Ky kriter eshte formuluar nga inxhinieri amerikan Harry Nyquist dhe mundeson, qe nga karakteristikat frekuencore te sistemit te hapur, te konkludojme mbi stabilitetitin e sistemit te mbyllur. Per me teper, ky kriteri i Nyquist-it gjithashtu munde ...