ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 218
                                               

Arsimi mjedisor

Arsimi mjedisor i njohur ndryshe edhe si edukimi ekologjik ose edukimi ambiental eshte nje fushe interdisiplinare e studimit e cila i referohet perpjekjeve te organizuara te mesimdhenies lidhur me mjediset natyrore, dhe veçanerisht mundesive te m ...

                                               

Arsimi Ndërkombëtar

Arsimi Nderkombetar ose Education International eshte federate globale e sindikatave te arsimit me seli ne Bruksel te Belgjikes. Aktualishte ka rreth 400 organizata anetare ne 172 shtete dhe territore duke perfaqesuar ne kete menyre mbi 30 milion ...

                                               

Arsimi në Estoni

Historia e arsimit zyrtar ne Estoni daton ne shekujt XIII - XIV, kur u themeluan shkollat e para manastirike dhe shkollat e katedraleve. Abetarja e pare ne gjuhen estoneze u botua ne vitin 1575. Universiteti me i vjeter eshte Universiteti i Tartu ...

                                               

Arsimi në Rumani

Arsimi ne Rumani bazohet ne nje sistem te arsimit te lire dhe egalitar. Qasja ne arsim falas eshte e garantuar me nenin 32 te Kushtetutes se Rumanise. Arsimi rregullohet dhe zbatohet nga Ministria e Arsimit Kombetar. Secili hap ka formen e tij te ...

                                               

Arsimi parashkollor

Arsimi parashkollor perfshin arsimimin dhe edukimin e femijeve te moshes parashkollore, ose periudhen prej moshes 6 muaj e deri sa ata te fillojne shkollen fillore ose ndryshe, perfshin femijet ndermjet moshes 2½ deri 6 vjet, qe paraqet periudhen ...

                                               

Arsimi profesional

Arsimi profesional eshte arsimi qe pergatit njerezit per te punuar ne profesione te caktuara, si p.sh. ne tregti, zejtari, teknike, apo ne profesione te tilla si inxhinieri, kontabilitet, infermieri, mjekesi, arkitekture etj. Profesionet e zejtar ...

                                               

Arsimi qytetar

Edukimi qytetar eshte studimi i aspekteve teorike, politike dhe praktike te qytetarise, si dhe te drejtat dhe detyrat e tij. Ai perfshin studimin e ligjit civil, kodit civil, si dhe studimin e qeverisjes me theks te veçant ne rolin e qytetareve - ...

                                               

Arsimi special

Arsimi special eshte nje forme e veçante e veprimtarise edukative dhe arsimore e cila zhvillohet ne institucionet per femijet me aftesi te kufizuara dhe me sjellje, shendet dhe nevoja te tjera te veçanta. Koncepti modern gjitheperfshires i arsimi ...

                                               

Betimi i nxënësit

Betimi i nxenesit eshte nje lloj betimi nga fusha e arsimit dhe mesimdhenies i cili i dedikohet nxenesve Ne disa burime, sidomos ne burimet ne gjuhen angleze, ky lloj betimi njihet edhe me emrin betimi i shkolles. Betimi i nxenesit ka nje te kalu ...

                                               

Betimi sokratik

Betimi sokratik i njohur ndryshe edhe si Betimi i pedagogjizuar i Hipokratit eshte nje betim per profesionin e mesimdhenesit. Tekstin e Betimit te Mesuesit i pari e hartoi pedagogu zviceran Robert Dottrens ne vitin 1966, me kerkesen e UNESCO-s. M ...

                                               

Çerdhe fëmijësh

Çerdhe femijesh eshte nje institucion arsimor i cili merret me perkujdesin dhe mbikeqyrjen per rritjen dhe edukimin e femijeve te periudhes parashkollore, zakonisht deri ne moshen tre vjeçare. Kujdesi per femijet eshte veprim ose aktivitet per tu ...

                                               

Dërrasa e zezë

Derrasa e zeze eshte vegel qe perdorin nxensit ne vend te fletave per te shkruar gajte ores se mesimit. Derrasa e zeze eshte emer i cili ka mbetur si identifikues i tabetes se shkrimit per shkak te ngjyres se saj te zeze ne vitet e paraqitjes se ...

                                               

Didaktika e madhe

Didactica magna ose Didaktika e madhe eshte kryevepra e pedagogut çek Jan Amos Komenski. Kjo veper u shkrua ne vitin 1632, u botua ne gjuhen çeke ne vitin 1640 ndersa ne gjuhen latine ne vitin 1657. Titulli i plote i vepres eshte: Didaktika e mad ...

                                               

E drejta për arsim

E drejta per arsim eshte njohur si nje e drejte njerezore ne nje numer konventash nderkombetare, duke perfshire ketu Konventen Nderkombetare per te Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore e cila e njeh te drejten per arsim fillor falas, te detyr ...

                                               

Edukimi fetar

Edukimi fetar eshte mesimi i lidhur me besimet, historine dhe sistemet e vlerave fetare ne pergjithesi, duke perfshire aspektet e tij te larmishme si jane: besimet, doktrinat, ritualet, zakonet, ritet dhe rolet personale. Ne kulturen perendimore ...

                                               

Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë i Universitetit Epoka

Fakulteti i Arkitektures dhe Inxhinierise, Universiteti Epoka, Tirane, ka tre Departamente: Departamenti i Inxhinierise Kompiuterike Departamenti i Arkitektures Departamenti i Inxhinierise se Ndertimit Departamenti i Arkitektures prane Universite ...

                                               

Gjimnazi

Gjimnazi eshte shkolle e mesme e tipit te pergjithshem. Kohezgjatja e mesimeve ne gjimnaz zakonishte eshte 4 vite. Gjimnazi i pergatit nxenesit per studime universitare.

                                               

Indeksi i arsimimit

Kombet e Bashkuara publikon çdo vit nje Indeks te zhvillimit njerezor, i cili permban Indeksin e jetegjatesise, Indeksin e Arsimimit, dhe Indeksin te hyrave. Indeksi i Arsimimit llogaritet nga Indeksi mesatar i viteve te shkollimit dhe the Indeks ...

                                               

Institucion arsimor

Institucioni arsimor eshte nje vend ku njerezit e moshave te ndryshme marrin ose perfitojne arsim, duke perfshire institucionet parashkollore, shkollat fillore, shkollat e mesme te uleta, shkollat private, gjimnazet, licete, medresete, shkollat e ...

                                               

Ismet Mehmeti

Ismeti Mehmeti lindi me 27.12.1944 ne fshatin Burice komuna e Podujeves.Shkollen fillore e filloi ne vendlindje dhe e mbaroi ne Prishtine,shkollen e mesme ekonomike e kreu ne Prishtine. Punoi ne Gjykaten e Larte te Kosoves.Ne kete institucion for ...

                                               

Koedukimi

Koedukimi nenkupton edukimin dhe arsimimin e perbashket te vajzave dhe djemve ne te njejten klase njekohesisht, pra arsimimi i perbashket i nxenesve te dy gjinive ne nje klase.

                                               

Kolegjet e Botës së Bashkuar

Kolegjet e Botes se Bashkuar) jane nje grup prej gjashtembedhjete shkollash nderkombetare. E themeluar gjate Luftes se Ftohte, levizja e Kolegjeve te Botes se Bashkuar ka per qellim te nxise mirekuptimin midis kombeve permes arsimit dhe me nderve ...

                                               

Kopshti i fëmijëve

Kopshti i femijeve eshte nje institucion edukativ e arsimor parashkollor e ku aktiviteti i saj profesional mbeshtetet ne lojen, kendimin, dhe aktivitetet praktike te femijeve siç jane vizatimi dhe nderveprimi shoqeror si pjese e kalimit nga shtep ...

                                               

Korniza Evropiane e Kualifikimeve

Korniza Evropiane e Kualifikimeve si nje themel kryesor i mesimit gjate gjithe jetes eshte nje iniciative e Bashkimit Evropian per identifikimin e kualifikimeve kombetare ne te gjitha vendet evropiane, te cilat fitohen ose arrihen permes te gjith ...

                                               

Kualifikimi

Kualifikimi eshte miratim zyrtar i te arriturave qe pranon perfundimin e arsimit ose aftesimit ose realizimin e pranueshem ne test ose provim. Ne kontekstin e arsimit profesional, kualifikimi eshte pasqyrim formal i aftesive profesionale te punet ...

                                               

Kurrikula

Kurrikula.Kjo fjale ne arsim kuptohet si nje sistem i perbere nga disa elemente me synime arsimore qe, te lidhura mes tyre, mundesojne te orientohet dhe te funksionoje sistemi arsimor, nepermjet planeve arsimore dhe administrative. Kurrikula bazo ...

                                               

Leximi

Leximi eshte aftesia per te deshifruar i nje vargu te shenjave te shtypura ose te shkruara apo ndonje forme tjeter. Kjo d.m.th interpretimi gjuhesor apo interpretim i kuptueshem nga niveli perkates i nje vargu te shenjave. Ne kuptim pak sa me te ...

                                               

Liceu Gallata Saraj

Shkolla e Larte e Gallata Sarajit ka nje histori relativisht te gjate te veprimtarise dhe te funksionimit te saj. Konsiderohet se nje shkolle me emrin Galata Sarayı Humayun Mektebi ka funksionuar qysh nga viti 1481. Ndersa vetem ne vitin 1868 ne ...

                                               

Logopedia

Logopedia eshte subdisipline e pedagogjise speciale e cila merret me parandalimin, diagnozen, edukimin, arsimimin dhe trajtimin e femijeve me pengesa ne te folur si dhe te gjitha formave tjera te çrregullimeve te komunikimit. Perveç kesaj, logope ...

                                               

Matura

Matura, Maturanti nga latinishtja provimi i fundit ne nje shkolle me te larte. Shiko dhe maturia. Matura eshte provimi i cili duhet dhene pas vijimit te nje shkolle me te larte se ajo fillore, zakonisht kjo varet nga sistemi shkollore ne te cilen ...

                                               

Matura Shtetërore

Matura Shteterore eshte nje sistem i krijuar kohet e fundit ne lidhje me provimet perfundimtare te nxenesve ne mbarimin e shkolles se mesme. Kjo aplikohet ne disa vende,ne vitin 2005 u krijua ne Shqiperi si nje projekt i cili ben kategorizimin e ...

                                               

Metoda Montesori

Metoda Montesori eshte nje menyre optimale e punes edukative dhe arsimore me femijet qe nga lindja e deri ne moshen 24 vjeçare. Ajo zbatohet ne çerdhe, kopshte, shkolla fillore dhe te mesme ne mbare boten. Bazohet ne potencialet natyrore te nje f ...

                                               

Mësimdhënësi

Mesimdhenesi eshte personi i kualifikuar me pervoje pedagogjike dhe profesionale, qe meson nxenesit ne institucionin e arsimit profesional per lendet e pergjithshme ose profesionale.

                                               

Mësimdhënia

Mesimdhenia eshte kategori themelore e didaktikes dhe gjithashtu veprimtari dhe proces i organizuar qe ka per qellim arsimimin dhe edukimin e nxenesve. Ajo paraqet nje aspekt te rendesishem shoqeror. Procesi i mesimdhenies eshte shume kompleks pa ...

                                               

Mësimi i individualizuar

Mesimi i individualizuar eshte nje organizim didaktike i punes arsimore ne te cilen kerkesat e mesimdhenies harmonizohen me aftesite dhe karakteristikat individuale te nxenesve ne zhvillimin e punes mesimore. Ky lloj i mesimdhenies bazohet ne pun ...

                                               

Mësimi informal

Mesimi informal perfshine çdo lloj mesimi qe nuk behet ne menyre formale ose joformale, te tilla si mesimi i vetedrejtuar ose te mesuarit nga pervoja. Mesimi informal eshte i organizuar ndryshe nga mesimi formal dhe joformal, sepse nuk ka nje obj ...

                                               

Mësimi në distancë

Mesimi ne distance eshte forme e arsimimit ne te cilen jo gjithmone nxenesit ose studentet mund te jene fizikisht te pranishem ne nje shkolle ose institucion tjeter arsimor. Kjo qasje arsimore eshte pershkruar si "proces i krijimit dhe ofrimit te ...

                                               

Nexhmi Sejdiu

Prof. Nexhmi Sejdiu, u lind ne Pakashtice ne vitin 1930. Mesimet fillestare i merr ne Besiane, pastaj ne Gjimnazin Real shqiptar ne Prishtine e disa vite me vone kreu shkollen e larte Pedagogjike dega e artit figurativ po ashtu ne Prishtine. Ai h ...

                                               

Nxënësi

Nxenesi eshte pjesemarres ne aktivitete krijuese ne proceset didaktiko-metodike qe synojne arsimimin, edukimin dhe integrimin ne komunitet si dhe ne formimin e nje personaliteti te pavarur, te lire dhe kritik. Nje nxenes eshte nje vijues i rregul ...

                                               

Nxënësi me korrespondencë

Nxenesi me korrespondence eshte personi i cili nuk e ndjek procesin e rregullt te arsimit ne institucion e arsimit profesional, por qe e arrin arsimin profesional permes dhenies se provimeve per.

                                               

Njehsimi

Njehsimi eshte aftesia per te arsyetuar dhe per te aplikuar koncepte te thjeshta numerike. Shkathtesite themelore te njehsimit perbehen nga te kuptuarit e operacioneve themelore te aritmetikes si mbledhja, zbritja, shumezimi dhe pjestimi. Per she ...

                                               

Objekti i shkollës fillore "Elena Gjika" (Prishtinë)

Objekti i shkolles fillore "Elena Gjika" eshte njeri nder objektet me te vjetra te ndertuara ne qytetin e Prishtines dhe qe nuk e ka nderruar destinimin qe prej fillimit e deri me sot.

                                               

Pedagogjia digjitale

Pedagogjia digjitale eshte studimi dhe perdorimi i teknologjise digjitale bashkekohore ne mesimdhenie. Pedagogjia digjitale sot mund te perdoret ne internet, balle-per-balle si dhe ne nje mjedis mesimor ku mund te perdoren ne menyre te kombinuar ...

                                               

Pedagogjia kibernetike

Pedagogjia kibernetike eshte nje disipline shkencore e pedagogjise e cila merret me studimin e proceseve njohese te nxenesve gjate procesit mesimor. Ajo bazohet ne teorine e kibernetikes, si dhe ne disa ide dhe koncepte matematike, te njohura si ...

                                               

Pedagogjia kritike

Pedagogjia kritike eshte nje filozofi e edukimit dhe arsimit si dhe nje levizje sociale qe ka zhvilluar dhe zbatuar koncepte nga teoria kritike dhe traditat qe lidhen me fushen e arsimit dhe studimin e kultures. Ithtaret e pedagogjise kritike e s ...

                                               

Pedagogjia parashkollore

Pedagogjia parashkollore, e njohur edhe si "Edukimi i femijerise se hershme", eshte nje disipline e shkencave pedagogjike e cila fokusohet ne grupmoshen e femijeve nen moshen gjashte vjeç, prinderit e tyre, si dhe ne institucionet perkatese me fj ...

                                               

Pedagogjia pragmatiste

Pedagogjia pragmatiste eshte nje drejtim pedagogjik i cili u paraqit ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes ne fund te shekullit XIX dhe ne fillim te shekullit XX gjersa me kalimin e kohes eshte perhapur edhe ne vende tjera. Pedagogjia pragmatiste mb ...

                                               

Pedagogjia progresive

Pedagogjia progresive eshte nje levizje e gjere pedagogjike e cila u paraqit ne fund te shekullit XIX dhe ka vazhduar ne forma te ndryshme deri me sot. Ne kuader te saj dallohen nje varg rrymash dhe drejtimesh pedagogjike reformiste. Emertimi, pr ...

                                               

Pedagogjia speciale

Pedagogjia speciale eshte nje disipline e pedagogjise e cila merret me studimin e edukimit dhe arsimit te nxenesve me nevoja te veçanta arsimore ne nje menyre e cila i merr parasysh nevojat dhe dallimet individuale te tyre.

                                               

Pedagogjia shkollore

Pedagogjia shkollore eshte nje dege e pedagogjise e cila merret me studimin e teorise se shkolles si nje institucion i veçante edukativ e arsimor. Objekt studimi i pedagogjise shkollore jane çeshtje me te rendesishme ne fushen e edukates dhe arsi ...